1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Crusty es compromet a protegir la privadesa dels seus clients i dels usuaris que accedeixin al present web on la pàgina principal es troba a l’adreça www.crustirons.com (el “Web”). Els continguts del Web són titularitat o estan operats, llicenciats o control·lats per Crusty.

L’usuari pot navegar i emprar el Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals als que Crusty tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a tal efecte, o quan contacti amb Crusty a través de correu electrònic o de qualsevol altre mode previst en el Web. Si es recullen dades personals a través de cookies, se l’informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política en l’observança i l’ús de les dades personals recollides a través del nostre Web. La utilització del Web implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Si us plau, tingui en compte que a pesar de que puguin existir enllaços en el nostre web a altres webs, aquesta Política de Privadesa s’aplica tan sols al Web i no als webs d’altres empreses o organitzacions a les que el Web estigui redirigint. Crusty no controla ni aprova el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests webs.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

De conformitat amb la normativa vigent, s’informa a l’usuari que les dades personals que es recullin a través del present Web, passaran a formar part d’un fitxer que el responsable és Crusty.

3. FINALITATS

Si l’usuari contacta amb Crusty a través del Web i/o per correu postal o electrònic, les seves dades personals s’utilitzaran per donar-li resposta a las peticions d’informació i altres consultes que hagués formulat.

Qualsevol altra finalitat serà comunicada a l’usuari abans de procedir al tractament de les seves dades.

4. BAIXA

L’usuari podrà optar per no rebre comunicacions comercials de Crusty en qualsevol moment a través dels enllaços establerts a tal efecte en cada missatge de correu electrònic de Crusty, o bé, posant-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal que consti en l’apartat 10 del present document.

5. MESURES DE SEGURETAT

Crusty informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en l’atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar, en la mesura de lo possible, els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

En tot cas, Crusty només conservarà les dades dels usuaris durant el període de temps necessari per complir amb les finalitats previstes. A excepció que la legislació aplicable estableixi el contrari, les dades personals es destruiran, seran bloquejades o passaran a ser anònimes una vegada deixin de ser necessàries per les finalitats per les quals es van recollir.

6. CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, Crusty es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti durant la seva navegació per la present Web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial. Crusty no cedirà les dades personals dels usuaris a terceres persones, a excepció que siguin requerides per la llei o obtinguin el consentiment de l’usuari.

7. DADES DE TERCERS

En el supòsit de què l’usuari faciliti dades personals de terceres persones, aquest garanteix haver obtingut el seu previ consentiment i haver-los informat prèviament de les condicions i finalitats per les quals Crusty utilitzarà les seves dades personals. Si Crusty ho requereix, l’usuari haurà d’acreditar haver obtingut dit consentiment.

8. MENORS

Els serveis i informació disponibles en aquest Web estan destinats a persones majors de 18 anys.

9. QUALITAT DE LES DADES

Les dades proporcionades per l’usuari hauran de ser exactes i veraces. En tot cas, recau sobre l’usuari la obligació de comunicar a Crusty qualsevol modificació de les seves dades a fi de què aquesta pugui mantenir-los actualitzats en tot moment.

10. DRETS DELS AFECTATS

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a l’adreça que s’indica a continuació o bé a través de l’adreça de correu electrònic info@crustirons.com

CRUSTY
Ref.: Protecció de Dades

11. PLUGINS SOCIALS

El Web utilitza plugins socials de Facebook, Instagram i Google Plus.

L’usuari que desitgi conèixer quines dades es recullen a través d’aquests plugins socials i com són tractades, haurà de visitar les respectives polítiques de privadesa.

12. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Crusty podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau, comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privadesa per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través del Web, com l’emprem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers.